Bendrovės valdymas

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas, turintis teisę keisti ir papildyti bendrovės įstatus, rinkti ir atšaukti audito įmonę bei valdybos narius, tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, didinti bei mažinti įstatinį kapitalą, paskirstyti pelną bei svarstyti kitus įstatymo numatytus klausimus.

 

Bendrovės valdyba svarsto ir sprendžia svarbiausius bendrovės ūkinės-finansinės veiklos klausimus: investavimo, valdybos struktūros nustatymo, sandorių, kurių vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, kitus svarbius klausimus. Pagal naujausius UAB ,,Lazdijų vanduo'' įstatus įmonės valdybą sudaro keturi valdybos nariai, išrinkti keturių metų laikotarpiui. Šiuo metu veikia valdyba paskirta 2019 metų spalio 11 d. ir ją sudaro:

- valdybos pirmininkė Indrė Adomynienė,

nariai:

- Šarūnė Dumbliauskienė,

- Vytautas Račkauskas,

- Darius Buta.

 

UAB „Lazdijų vanduo“ vadovas – direktorius - yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. Šiuo metu bendrovės vadovo pareigas eina Eimantas Zaburas.