Naujienos

Informacija daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojams

2016-02-05 15:37:23

INFORMACIJA APIE DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS PASIRINKIMĄ AR PAKEITIMĄ

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 dalimi,daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, arba Civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių.

Vadovaujantis Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 2 dalimi, sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai, o jų pasirinktą administratoriųpenkeriems metams skiria Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai nepasirenka administratoriaus, sprendimą dėl administratoriaus skyrimo priima Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius. Vadovaujantis Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 3 ir 4 dalimis, butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu rengia ar susirinkimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo šaukia Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka.

Jeigu bent 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareiškia pageidavimą spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo arba Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriusgauna šio namo gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos, butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu rengia ar susirinkimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo šaukia Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius. Visais atvejais butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui.

Vadovaujantis Civilinio kodekso 4.85 straipsnio 1 ir 2 dalimis, sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą. Jeigu butas ar kita patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu atstovauja vienas asmuo, kuris turi vieną balsą. Jeigu sušaukus butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą nesusirenka sprendimui priimti pakankamas butų ir kitų patalpų savininkų skaičius, pakartotiniame susirinkime, kuris šaukiamas pagal tą pačią darbotvarkę ne anksčiau kaip po dviejų savaičių, sprendimai priimami susirinkime dalyvavusių balsų dauguma, bet ne mažiau kaip 1/4 visų butų ir kitų patalpų savininkų balsų.

Vadovaujantis Civilinio kodekso 4.85 straipsnio 4, 5, 6 ir 7 dalims, butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai priimami butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime, prieš dvi savaites Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašo, patvirtintoLietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. D1-961, nustatyta tvarka paskelbus apie susirinkimo sušaukimą ir jo darbotvarkę. Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus šaukia Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius. Taip pat sušaukti susirinkimą gali raštu pareikalauti ne mažiau kaip 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų. Butų ir kitų patalpų savininkų (ar jų dalies) sprendimai skelbiami Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašonustatyta tvarka ir galioja visiems (ar tos dalies) butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat tiems savininkams, kurie įgijo nuosavybės teises į butus ir kitas patalpas po šių sprendimų priėmimo. Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai gali būti priimti ir nesušaukus susirinkimo, bet jiems raštu pareiškus apie savo sprendimą. Balsavimams raštu taikomi Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyti kvorumo ir sprendimui priimti reikalingo balsų skaičiaus reikalavimai.

Balsavimo raštu tvarką nustata Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. D1-961.

Susirinkimo organizatorius parengia pranešimą apie šaukiamą susirinkimą, kuriame turi būti nurodyta:

1. Susirinkimo organizatoriaus pavadinimas arba vardas ir pavardė, jo buveinės arba veiklos vykdymo vietos adresas, telefono numeris, interneto svetainės adresas (jeigu tokia yra), o, kai susirinkimą organizuoja 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų – jų įgalioto asmens (vieno iš 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų) adresas, telefono numeris, interneto svetainės adresas (jeigu tokią turi);

2. susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);

3. susirinkimo darbotvarkė (prie kiekvieno darbotvarkės klausimo pateikiami siūlomų priimti sprendimų projektai);

4. vietos ar interneto svetainės adresas ar kitas būdas, data ir laikas, iki kada butų ir kitų patalpų savininkai gali susipažinti su papildoma informacija ir dokumentais (jeigu tokie yra), kurie pagrindžia susirinkimo darbotvarkėje numatytų klausimų siūlomų sprendimų projektus, jeigu jie nepridedami prie pranešimo apie butų ir kitų patalpų susirinkimą;

5. vietos adresas, el. pašto adresas ar kitas apibūdinimas, data ir laikas, iki kada (data) butų ir kitų patalpų savininkai gali pateikti savo pasiūlymus, klausimus, nuomonę ar jų turimą informaciją susirinkimo darbotvarkės klausimais.

Pranešimas apie butų ir kitų patalpų (ar jų dalies) savininkų susirinkimą skelbiamas ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki susirinkimo dienos susirinkimo organizatoriaus interneto svetainėje (jeigu tokia yra), daugiabučio gyvenamojo namo (daugiabučių gyvenamųjų namų) laiptinėse ar kitose butų ir kitų patalpų savininkams gerai prieinamose vietose įrengtose skelbimų lentose ir įdedant į pašto dėžutes kiekvienam buto ar kitos patalpos savininkui. Jei butas ar kita patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams (bendraturčiams), į pašto dėžutę įdedamas vienas pranešimas, adresuotas visiems buto ar kitos patalpos bendraturčiams.

Kai buto ar kitos patalpos savininkas yra informavęs namo bendrojo naudojimo objektų valdytoją apie jam nuosavybės teise priklausančio buto ar kitos patalpos išnuomojimą kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui arba apie laikiną išvykimą ir yra nurodęs savo ar įgalioto asmens gyvenamosios vietos adresą ar el. pašto adresą, susirinkimo organizatorius pranešimą apie butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą išsiunčia nurodytu adresu buto ar kitos patalpos savininkui arba jo įgaliotam asmeniui registruotu laišku arba el. paštu.

Kai nustatyta tvarka sušauktas butų ir kitų patalpų (ar jų dalies) savininkų susirinkimas neįvyksta nesusirinkus sprendimui priimti pakankamam butų ir kitų patalpų (jų dalies) savininkų skaičiui ir susirinkimo organizatorius nusprendžia sušaukti pagal tą pačią darbotvarkę pakartotinį butų ir kitų patalpų (jų dalies) savininkų susirinkimą, jis organizuojamas ne anksčiau kaip po dviejų savaičių nuo neįvykusio susirinkimo dienos Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašo 3, 4 ir 5 punktuose nustatyta tvarka. Pakartotinis susirinkimas šaukiamas vieną kartą.

Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime ar balsuojant raštu priimti sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo ar pakeitimo skelbiami patalpinant butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo ar butų ir kitų patalpų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo kopiją Lazdijų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir daugiabučio gyvenamojo namo (daugiabučių gyvenamųjų namų) laiptinėse ar kitose butų ir kitų patalpų savininkams gerai prieinamose vietose įrengtose skelbimų lentose.

Visais atvejais apie butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimuose ar balsavimuose raštu priimtus sprendimus dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo ar pakeitimo privaloma raštu informuoti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorių, butų ir kitų patalpų savininkų įgaliotam asmeniui pateikiant prašymą, prašymą įteikiant Lazdijų rajono savivaldybės administracijos „Vieno langelio“ tarnybai, ir prie prašymo pridedant butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo ar butų ir kitų patalpų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo kopiją, patvirtintą žyma „Kopija tikra“, įgalioto asmens parašu, nurodant vardą, pavardę, pareigas ir patvirtinimo datą.Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius bendrojo naudojimo objektų administratorių savo įsakymu skiria penkeriems metams.

Vadovaujantis Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 10 dalimi, administravimas pasibaigia Civilinio kodekso 4.250 straipsnyje nustatytais pagrindais, taip pat Juridinių asmenų registre įregistravus gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatus arba sudarius jungtinės veiklos sutartį ir ją įregistravus Nekilnojamojo turto registre.

 

Informacija teikiama:

UAB „Lazdijų vanduo“administratorė, Aldona Paciukonienė tel. (8 318) 51703,

mob. 8 685 54517, el. paštu lazdijai@lazdijuvanduo.lt;

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. ekonomistas Robertas Grigas tel. (8 318) 66 158, mob. tel. 8 615 87 570, el. paštu robertas.grigas@lazdijai.lt.

 

Iniciatorius

Veiksmai

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai

Steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, arba pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius

Penkeriems metams skiria pasirinktą administratorių

Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai nepasirenka administratoriaus arba nori administratorių pakeisti, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius

Šaukia butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu rengia ar susirinkimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo arba pakeitimo

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius arba daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai

Prieš dvi savaites iki susirinkimopaskelbiama apie susirinkimo sušaukimą ir jo darbotvarkė

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius arba daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai

Parengia pranešimą apie šaukiamą susirinkimą

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius arba daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai

Pranešimas apie butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą skelbiamas viešai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki susirinkimo dienos

Daugiabučių namųbutų ir kitų patalpų savininkų įgalioti asmenys

Raštu informuojaLazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriųdėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo ar pakeitimo