Naujienos

Švaresnė ir sveikesnė aplinka Lazdijų rajono savivaldybės gyventojams

2016-09-28 10:00:59

 

 

 

 

 

 

UAB „Lazdijų vanduo“ vykdo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą Lazdijų rajono savivaldybėje. Bendrovė, vadovaudamasi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 metų plėtros strategija, siekia, jog ne mažiau kaip 95 procentai Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų būtų aprūpinti viešojo vandens tiekėjo tiekiamu vandeniu ir teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis.  
Per pastaruosius 8 metus UAB „Lazdijų vanduo“ įgyvendino tris ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus vandentvarkos projektus. Įgyvendinus projektus įsisavinta 12,39 mln. Eur lėšų investicijų (iš jų ~ 10,53 Eur ES struktūrinių fondų paramos lėšų), kurių dėka Lazdijų rajono savivaldybės gyventojams yra sudarytos galimybės prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Įgyvendinus projektus Lazdijuose ir Lazdijų rajone viso yra paklota 29,02 km naujų vandentiekio tinklų, 38,59 km naujų nuotekų tinklų, pastatyti nauji vandens gerinimo įrenginiai, pastatyti nauji bei rekonstruoti seni (2 vnt.) nuotekų valymo įrenginiai.
Projektų vykdytojas džiaugiasi, kad įgyvendinus investicinius vandentvarkos projektus Lazdijų rajono savivaldybė prisideda prie LR darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo - efektyvesnio gamtos išteklių naudojimo bei pavojaus žmonių sveikatai mažinimo, užtikrinant sveiko, atitinkančio ES reikalavimus, geriamojo vandens tiekimą Lazdijų raj. sav. gyventojams. Prisidedama prie darnaus vystymo strategijos regionų vystymo srityje, t. y. mažinami socialiniai ir ekonominiai skirtumai tarp ES šalių narių ir atskirų regionų. Taip pat, labai svarbu ir tai įgyvendinus projektus yra sumažinta požeminio vandens tarša, patenkanti į Nemuno aukštupio baseino hidrologinį upių tinklą.
2014 - 2016 m. bendrovė sėkmingai vykdė ir įgyvendino projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų mieste ir rajone (Šeštokuose ir Veisiejuose)“, Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0022 (toliau – Projektas).  Projektas finansuotas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos Projekto 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“, sanglaudos fondo lėšomis. Projekto vertė – 4,1 mln. Eur.
Projekto įgyvendinimui vykdytos šios dvi veiklos: „Vandens gerinimo įrenginių Veisiejuose, Lazdijų r. statybos darbai“ ir „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų rajone (Lazdijuose ir Šeštokuose)“. Per pusė metų nuo darbų užbaigimo prie naujai paklotų vandentiekio tinklų prisijungė apie 80 Lazdijų ir Šeštokų gyventojų, prie nuotekų tinklų - 198 gyventojai. Numatoma, kad prie VT tinklų viso prisijungs 308 gyventojai, prie NT – 732 gyventojai Pastačius naujus vandens gerinimo įrenginius 1818  rajono gyventojams yra tiekiamas kokybiškas, geriamasis vanduo.
UAB „Lazdijų vanduo" primena, kad kokybiškas geriamasis vanduo yra saugus ir sveikas vartoti tik tuomet kai jame nėra mikroorganizmų, parazitų ir medžiagų, savo skaičiais ar koncentracijomis galinčių kelti pavojų sveikatai ir kai vanduo atitinka higienos normoje nustatytus minimalius mikrobinius ir toksinius (cheminius) rodiklius, kai užtikrinama vandens išteklių ir tiekiamo geriamojo vandens apsauga nuo taršos, ir vykdoma vandens programinė priežiūra.
Prie centralizuotų tinklų prisijungę gyventojai gali būti ramūs, kad vartoja švarų ir saugų vandenį, kadangi UAB „Lazdijų vanduo“ užtikrina tinkamą vandens kokybę ir nepertraukiamą jo tiekimą.
UAB „Lazdijų vanduo“ ir Lazdijų rajono savivaldybės administracija ragina Lazdijų ir Šeštokų gyventojus, kuriems yra sudaryta galimybė, tačiau kurie nėra prisijungę, teikti prašymus ir jungtis prie naujai paklotų tinklų.
Dėl prisijungimo prie centralizuotų tinklų sąlygų gavimo ir abonentinių sutarčių sudarymo, prašome  kreiptis į UAB „Lazdijų vanduo", Gėlyno g. 21, Lazdijai, Abonentinį skyrių, telefonas pasiteiravimui: tel. 8-620-51826 , el. paštas alvydas@lazdijuvanduo.lt.