Naujienos

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra

2014-12-02 15:16:11

         Vykdomas projektas „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA LAZDIJŲ MIESTE IR RAJONE (ŠEŠTOKUOSE IR VEISIEJUOSE)“

 PROJEKTO NR. VP3-3.1-AM-01-V-05-026

        Projekto tikslas – įgyvendinti ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplėsti vandentvarkos teikiamas paslaugas ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę. Įgyvendinant projektą numatoma: 1) Lazdijuose ir Šeštokuose nutiesti 9,26 km vandentiekio ir 14,60 km nuotekų tinklų, prijungiant prie viešojo vandens tiekimo tinklų 339 gyvent. (154 būstai) ir prie nuotekų tinklų 805 gyvent. (366 būstai), 2) Pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius Lazdijų r. Savivaldybės Šeštokų gyv., 3) Pastayti naujus vandens gerinimo įrenginius Veisiejuose. Būstų skaičius nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statistikos departamento skelbiamu vidutiniu bute gyvenančių gyventojų skaičiumi Lazdijų rajone – 2,2.

       UAB „Lazdijų vanduo“ atsakingas už tęstinę veiklą po Projekto pabaigos, užtikrins projekto produktų tęstinumą. Už naujai nutiestų vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų, pastatytų naujų nuotekų valymo bei vandens gerinimo įrenginių eksploataciją ir priežiūrą bus atsakingi UAB „Lazdijų vanduo“ darbuotojai, turintys reikiamą kvalifikaciją ir patirties eksploatuojant vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklus bei nuotekų valymo, vandens gerinimo įrenginius. UAB „Lazdijų vanduo“ gaunamos pajamos už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas užtikrins Projekto finansinį tęstinumą bei padengs lėšų poreikį reikalingą einamajam naujos infrastruktūros priežiūrai ir remontui.

     Įgyvendinus investicinį projektą, prie naujai nutiestų vandentiekio ir nuotekų tinklų galės jungtis visi fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems pagal techninį projektą bus nutiesti tinklai ir suteikta galimybė prisijungti prie paklotų inžinerinių tinklų. Projekto tikslas yra užtikrinti kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Lazdijų rajono savivaldybėje, už šio tikslo pasiekimą bus yra atsakinga UAB „Lazdijų vanduo“, eksploatuojanti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkį.

        Projekto  vykdytojas ir toliau,  užbaigus įgyvendinti projektą, informuos ir skleis informaciją Lazdijų rajono Lazdijų miesto, Šeštokų ir Veisiejų miestelių gyventojams apie naujai nutiestus vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklus jų gyvenamosiose gatvėse, supažindins juos su prisijungimo prie naujai paklotų centralizuotų tinklų tvarka, informuos gyventojus, kokia konkreti nauda yra prisijungus prie centralizuotos vandentiekio ir nuotekų sistemos, tai yra – kokybiško geriamo vandens prieinamumo padidėjimas aplinkos užteršimo sumažėjimas, turto vertės padidėjimas.