Naujienos

Investicijos užtikrina kokybišką vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Lazdijų rajono savivaldybės gyventojams

2020-02-28 09:29:51

 

 

 

 

 

 

Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lazdijų rajono savivaldybės investicijos užtikrina kokybišką vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Lazdijų rajono savivaldybės gyventojams  

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Lazdijų vanduo“ Lazdijų rajono savivaldybėje vykdo geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo veiklą. Bendrovė, siekdama aprūpinti rajono gyventojus saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančiu geriamuoju vandeniu bei užtikrinti kokybiškas nuotekų tvarkymo paslaugas 2017 – 2020 metais įgyvendina projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Lazdijų rajono savivaldybėje“.   
Per pastaruosius metus UAB „Lazdijų vanduo“ įgyvendino kelis ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus vandentvarkos projektus, kurie ženkliai prisidėjo prie kokybiškesnio vandens tiekimo rajono gyventojams ir aplinką tausojančio nuotekų tvarkymo. Įgyvendinus projektus įsisavinta 12,39 mln. Eur lėšų investicijų (iš jų ~ 10,53 Eur ES struktūrinių fondų paramos lėšų), kurių dėka Lazdijų rajono savivaldybės gyventojams yra sudarytos galimybės prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Įgyvendinus projektus Lazdijuose ir Lazdijų rajone viso yra paklota 29,02 km naujų vandentiekio tinklų, 38,59 km naujų nuotekų tinklų, pastatyti nauji vandens gerinimo įrenginiai, pastatyti nauji bei rekonstruoti seni (2 vnt.) nuotekų valymo įrenginiai.
Projektų vykdytojas džiaugiasi, kad įgyvendinus investicinius vandentvarkos projektus Lazdijų rajono savivaldybė prisideda prie LR darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo - efektyvesnio gamtos išteklių naudojimo bei pavojaus žmonių sveikatai mažinimo, užtikrinant sveiko, atitinkančio ES reikalavimus, geriamojo vandens tiekimą Lazdijų raj. sav. gyventojams. Prisidedama prie darnaus vystymo strategijos regionų vystymo srityje, t. y. mažinami socialiniai ir ekonominiai skirtumai tarp ES šalių narių ir atskirų regionų. Taip pat, labai svarbu, kad įgyvendinus projektus yra sumažinta požeminio vandens tarša, patenkanti į Nemuno aukštupio baseino hidrologinį upių tinklą.
2017 - 2020 m. bendrovė sėkmingai įgyvendina projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Lazdijų rajono savivaldybėje“, Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0004 (toliau – Projektas).  Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“
Projekto įgyvendinimo metu įgyvendinamos šios veiklos: „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų rajone Seirijų miestelyje“ „Nuotekų valymo įrenginių Seirijų miestelyje, Lazdijų r. sav., statybos darbai“. Po projekto veiklų įgyvendinimo ir darbų užbaigimo Seirijų miestelyje Lazdijų r. sav., bus naujai paklota 7,08 km. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų bei pastatyti nuotekų valymo įrenginiai. Pažymėtina, kad nauji nuotekų valymo įrenginiai ženkliai prisidės prie aplinkosaugos didinimo ir požeminio vandens taršos mažinimo  Planuojama, kad po projekto įgyvendinimo Seirijų miestelyje pagerintomis vandens tiekimo paslaugomis galės naudotis 240 asmenų, pagerintomis nuotekų tvarkymo paslaugomis galės naudotis 105 būstai.

Projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Lazdijų rajono savivaldybėje“, Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0004 įgyvendinimui viso yra skiriama 1288228,01 Eur, iš kurių 70 proc. sudaro Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, 30 proc. sudaro Lazdijų rajono savivaldybės lėšos.

Preliminari projekto įgyvendinimo pabaigos data yra numatyta 2020 m. vasario 21 d. su galimybe pratęsti projekto įgyvendinimo laiką.
UAB „Lazdijų vanduo" primena, kad kokybiškas geriamasis vanduo yra saugus ir sveikas vartoti tik tuomet kai jame nėra mikroorganizmų, parazitų ir medžiagų, savo skaičiais ar koncentracijomis galinčių kelti pavojų sveikatai ir kai vanduo atitinka higienos normoje HN 24:2017 nustatytus minimalius mikrobiologinius ir toksinius (cheminius) rodiklius, kai užtikrinama vandens išteklių ir tiekiamo geriamojo vandens apsauga nuo taršos, ir vykdoma vandens programinė priežiūra.
Prie centralizuotų tinklų prisijungę gyventojai gali būti ramūs, kad vartoja švarų ir saugų vandenį, kadangi UAB „Lazdijų vanduo“ užtikrina tinkamą vandens kokybę ir nepertraukiamą jo tiekimą.
UAB „Lazdijų vanduo“ ir Lazdijų rajono savivaldybės administracija ragina Seirijų miestelio gyventojus, kuriems bus sudaryta galimybė prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų, teikti prašymus dėl techninių prisijungimo sąlygų išdavimo, kad po projekto užbaigimo galėtų jungtis prie naujai paklotų tinklų.
Dėl prisijungimo prie centralizuotų tinklų sąlygų gavimo, prašome  kreiptis į UAB „Lazdijų vanduo", Gėlyno g. 21, Lazdijai, Abonentinį skyrių, telefonas pasiteiravimui: tel. 8-652-91658 , el. paštas abonentinis@lazdijuvanduo.lt.