Naujienos

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra

2015-04-07 09:10:46

 LAZDIJUOSE IR LAZDIJŲ RAJONE ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA LAZDIJŲ MIESTE IR RAJONE (ŠEŠTOKUOSE IR VEISIEJUOSE)“

2014 m. birželio 30 d. UAB „Lazdijų vanduo“ pasirašė projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų mieste ir rajone (Šeštokuose ir Veisiejuose)“, projekto kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-026, biudžeto lėšų naudojimo sutartį su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Lietuvos Respublikos Aplinkos projektų valdymo agentūra. Projekto įgyvendinimui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. D1-515 skirtos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“. Bendra projekto vertė – 4,1 mln. Eur, iš jų - 3,8 mln. Eur finansuojama LR valstybės biudžeto lėšomis ir 241,4 tūkst. Eur sudaro UAB „Lazdijų vanduo“ finansavimas. Projektą įgyvendina UAB „Lazdijų vanduo“.

Norminiuose teisės aktuose nustatyta, kad iki 2015 m. ne mažiau kaip 95 procentai kiekvienos savivaldybės gyventojų turi būti aprūpinami viešojo vandens tiekėjo tiekiamu, pagal nustatytus sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir paslaugų kokybės reikalavimus, atitinkančiu geriamuoju vandeniu ir teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis. Mažesnėse gyvenvietėse ir kaimuose ši norma dar nėra pasiekta. Gyventojai nėra aprūpinti kokybišku geriamu vandeniu, nuotekų sistema nėra tinkamai įrengta. Dėl to stipriai teršiama aplinka bei atsiranda neigiamas poveikis žmonių sveikatai. Atsižvelgiant į esamas aplinkosaugos problemas bei poreikį jas spręsti, Lazdijuose ir Lazdijų  rajone bus gerinamos vandentvarkos paslaugos. Centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų išplėtimas geriausiai užtikrins kokybiško vandens tiekimą gyventojams bei pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymą.

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų mieste ir rajone (Šeštokuose ir Veisiejuose)“ apima Lazdijų rajono savivaldybės Lazdijų miesto, Lazdijų rajono Šeštokų ir Veisiejų miestelių vandentvarkos infrastruktūros plėtrą. Pagrindinis projekto tikslas – įgyvendinti ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplėsti vandentvarkos teikiamas paslaugas ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę.  

Projekto įgyvendinimui UAB „Lazdijų vanduo“ pasirašė dvi rangos sutartis:

1.  2013 m. rugsėjo 16 d. pasirašyta Rangos sutartis „Vandens gerinimo įrenginių Veisiejuose, Lazdijų r. statybos darbai“ su UAB „Infes“ ir UAB „LitCon“. Įgyvendinant šią sutartį, numatoma pastatyti vandens gerinimo įrenginius Veisiejuose, kurie užtikrins kokybišką geriamąjį vandenį miestelio gyventojams.

2. 2013 m. rugsėjo 16 d. pasirašyta Rangos sutartis „ Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų rajone (Lazdijuose ir Šeštokuose)“ su UAB „LitCon“, UAB „Norus“ ir UAB „Infes“. Įgyvendinant šią sutartį, Lazdijuose ir Šeštokuose bus nutiesta apie 9,26 km vandentiekio ir 14,60 km nuotekų tinklų. Numatoma, kad baigus projektą prie nutiestų tinklų turės galimybę prisijungti 154 vandens ir 366 nuotekų vartotojai. Nutiesus naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus padidės paslaugų prieinamumas. Tokiu būdu bus sprendžiamos gyventojų problemos ir taip gerinamos jų gyvenimo sąlygos. Šeštokuose bus pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai, kurie padės sumažinti taršą regione. Darbus planuojama atlikti iki šių metų pabaigos.

Nutiesus naujus vandentiekio tinklus, Lazdijų miesto ir rajono gyventojams bus tiekiamas higienos reikalavimus atitinkantis vanduo, kurio kokybe nuolat rūpinsis tiekėjas – UAB „Lazdijų vanduo“.  Įrengus nuotekų tinklus pagerės socialinė, aplinkos, sveikatos situacija gyvenvietėse.